Surveys in bulgarian

ЗА МЛАДИТЕ ВЪЗРАСТНИ

Това проучване се провежда с цел получаване на информация от младите хора, целеви групи в инициативата CHESS от всяка от партньорските страни по проекта, относно техните умения и възприемане на вътрешно - предприемаческата перспектива. Резултатите от проучването ще бъдат използвани от партньорите в CHESS при разработването на учебни материали за развитие на ключови умения и компетенции, свързани с предприемачеството сред младите хора. Получените отговори от анкетата ще остане строго ПОВЕРИТЕЛНИ.

Анкета за млади

Интервю за млади

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

Photo by Nik MacMillan on Unsplash

Това проучване се провежда с цел получаване на информация от младите хора, целеви групи в инициативата CHESS от всяка от партньорските страни по проекта, относно техните умения и възприемане на вътрешно - предприемаческата перспектива. Резултатите от проучването ще бъдат използвани от партньорите в CHESS при разработването на учебни материали за развитие на ключови умения и компетенции, свързани с предприемачеството сред младите хора. Получените отговори от анкетата ще остане строго ПОВЕРИТЕЛНИ.

Анкета за работодатели

Интервю за работодатели